เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า หรือ INCOTERMS 2020

Last updated: 4 Aug 2021  |  11989 Views  | 

เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า หรือ INCOTERMS  2020

เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า หรือ INCOTERMS 2020

 

Incoterms คืออะไร?

Incoterms ย่อมาจาก International Commercial Terms เป็นเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าซึ่งผู้ขายกับผู้ซื้อจะทำการตกลงกันเมื่อมีการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ แต่ละเทอมจะกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าว่าผู้ซื้อผู้ขายต้องรับผิดชอบจากที่ใดไปที่ใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินพิธีการส่งออกและนำเข้า ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการจัดการขนถ่ายสินค้าบรรทุกเข้าไปในยานพาหนะและขนถ่ายสินค้าออกจากยานพาหนะ ความเสี่ยงภัยของความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง เงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าจัดทำโดยสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce – ICC) โดยจะมีการปรับปรุงทุก ๆ 10 ปี โดยปัจจุบัน ICC ได้ประกาศใช้ Incoterms 2020 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020

 

มีเทอมอะไรบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร?

Incoterms 2020 มีทั้งหมด 11 เทอม โดยใช้ 2 กฎหลักๆ ในการแบ่งเทอม ได้แก่ กฎสำหรับการขนส่งในรูปแบบใดรูปแบบหนี่งหรือหลายรูปแบบ (Rules for any mode or modes of transport) และกฎสำหรับการขนส่งทางทะเลและทางน่านน้ำภายใน (Rules for sea and inland waterway transport)

 

กฎสำหรับการขนส่งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ  

(Rules for any mode or modes of transport)

แบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 เทอม ดังนี้

 

EXW: Ex Works

Delivery: ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ทำการของผู้ขาย โดยผู้ขายไม่ต้องขนสินค้าขึ้นบนยาพาหนะที่มารับ

Risk: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว

Cost: ผู้ซื้อชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านับตั้งแต่ได้รับมอบสินค้าแล้ว

Customs Clearance: ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก/ผ่านแดน/ขาเข้าเอง 

FCA: Free Carriage

Delivery: ผู้ขายส่งมอบสินค้าบนพาหนะของผู้รับขนส่งที่ผู้ซื้อจัดหามารับสินค้า ณ สถานที่ที่ระบุ

Risk: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว

Cost: ผู้ซื้อชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านับตั้งแต่ได้รับมอบสินค้าแล้ว

Customs Clearance: ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 CPT: Carriage Paid To

Delivery: ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ที่ระบุ และผู้ซื้อรับมอบสินค้าจากผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ

Risk: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าตั้งแต่ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งสินค้าที่ผู้ขายว่าจ้าง

Cost: ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบค่าขนส่งตั้งแต่จุดส่งมอบสินค้าจนไปถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ

Customs Clearance: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

CIP: Carriage Insurance Paid To

Delivery: ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ที่ระบุ และผู้ซื้อรับมอบสินค้าจากผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ

Risk: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าตั้งแต่ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งสินค้าที่ผู้ขายว่าจ้าง

Cost: ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบค่าขนส่งตั้งแต่จุดส่งมอบสินค้าจนไปถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ และผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำประกันความเสี่ยงภัยต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าให้กับผู้ซื้อด้วย โดยผู้ขายเป็นผู้ทำสัญญาและชำระค่าประกันภัยด้วยตนเอง

Customs Clearance: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 

DAP: Delivery at Place

Delivery: ผู้ขายส่งมอบสินค้าบนพาหนะขนส่งที่พร้อมจะขนถ่ายสินค้าลง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ

Risk: ผู้ขายมีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่งถึงสถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางของผู้ซื้อ

Cost: ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจนกระทั่งถึงสถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางที่ระบุ

Customs Clearance: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออกและผ่านแดน ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการขาเข้า

 

DPU: Delivery at Place Unloaded

Delivery: ผู้ขายต้องขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะที่ขนส่งมาถึงสถานที่ปลายทาง และส่งมอบสินค้าโดยวางไว้ให้ผู้ซื้อมารับไปเอง ณ สถานที่ที่ระบุ

Risk: ผู้ขายรับความเสี่ยงทั้งหมดตลอดการขนส่งสินค้าและการขนถ่ายสินค้าลง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ

Cost: ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจนกระทั่งถึงสถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางที่ระบุ

Customs Clearance: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออกและผ่านแดน ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการขาเข้า

 

DDP: Delivery Duty Paid

Delivery: ผู้ขายส่งมอบสินค้าบนพาหนะขนส่งที่พร้อมจะขนถ่ายสินค้าลง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ

Risk: ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมดในการขนส่งสินค้าไปยังและขนถ่ายลง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ

Cost: ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการขนส่งสินค้าจนสินค้าถึงสถานที่ส่งมอบปลายทางที่ระบุ

Customs Clearance: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก/ผ่านแดน/ขาเข้า 

กฎสำหรับการขนส่งทางทะเลและทางน่านน้ำภายใน

(Rules for sea and inland waterway transport)

แบ่งออกเป็น 4 เทอม ดังนี้

 FAS: Free Alongside Ship

Delivery: ผู้ขายส่งมอบสินค้าโดยนำสินค้ามาวางไว้ที่ข้างเรือ เช่น บนหน้าท่า หรือในเรือลำเลียงเทียบข้างเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้

Risk: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

Cost: ผู้ซื้อชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว

Customs Clearance: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 FOB: Free on Board

Delivery: ผู้ขายส่งมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้บนเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุ

Risk: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว

Cost: ผู้ซื้อชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว

Customs Clearance: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 

CFR: Cost and Freight

Delivery: ผู้ซื้อรับมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้บนเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุและรับสินค้าจากผู้รับขนส่งสินค้า ณ ท่าเรือปลายทางที่ระบุ

Risk: ผู้ซื้อรับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกขนขึ้นพ้นกาบเรือ ณ ท่าเรือต้นทาง

Cost: ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งจนกระทั่งถึงท่าเรือปลายทางที่ตกลงกันไว้

Customs Clearance: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 

CIF: Cost Insurance and Freight

Delivery: ผู้ซื้อรับมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้บนเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุและรับสินค้าจากผู้รับขนส่งสินค้า ณ ท่าเรือปลายทางที่ระบุ

Risk: ผู้ซื้อรับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกขนขึ้นพ้นกาบเรือ ณ ท่าเรือต้นทาง

Cost: ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งจนกระทั่งถึงท่าเรือปลายทางที่ตกลงกันไว้ และต้องทำสัญญาประกันภัยและชำระค่าประกันภัยจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทางด้วย

Customs Clearance: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 

       ผู้ที่ต้องการติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศควรต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ INCOTERMS ให้เข้าใจและเลือกใช้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสินค้าและการประกอบธุรกิจของตน  GRT Cargo ยินดีและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของคุณสามารถยืนหยัดและแข่งขันในตลาดโลกได้ ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง contact ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy