ขั้นตอนการส่งออกดอกกล้วยไม้ไปต่างประเทศ By GRT Cargo

Last updated: 12 ม.ค. 2565  |  5810 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนการส่งออกดอกกล้วยไม้ไปต่างประเทศ By GRT Cargo

ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยไปต่างประเทศ

 

        กล้วยไม้เป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในการส่งออก

  โดยเฉพาะไม้ตัดดอก มีแหล่งเพาะปลูกสำคัญอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

  สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ราชบุรี และนนทบุรี

  ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกสูงเป็นอันดับ

  หนึ่งของโลก และมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศเนเธอร์แลนด์

  ประเทศไทยส่งออกกล้วยไม้หลายชนิดโดยมีการส่งออกกล้วยไม้สกุลหวายมากที่สุด

  รองลงมาได้แก่ อะแรนดา(มอคคารา) ลูกผสมออนซิเดียม ลูกผสมแวนดา และลูกผสมอะแรนเทรา

  โดยตลาดส่งออกล้วยไม้ของไทยที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศในสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน
          

 

           เนื่องจากที่ผ่านมา กล้วยไม้มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงและช่วงการให้ผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โดยกล้วยไม้สกุลหวายจะให้ปริมาณดอกมากในช่วงฤดูฝนซึ่งทำให้ดอกกล้วยไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ

แต่ความต้องการใช้ในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศจะมีมากในช่วงฤดูแล้ง

ซึ่งปริมาณกล้วยไม้มีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อไม้ประดับชนิดอื่นแทน

นอกจากปัญหาในด้านการผลิตแล้ว ยังมีปัญหาในด้านการส่งออกอีกด้วย

โดยในหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและออสเตรเลียหันมาใช้มาตรการเข้มงวด

ในการตรวจหาแมลงศัตรูพืชในสินค้ากล้วยไม้นำเข้า โดยต้องผ่านกรรมวิธีรมควันและ

จุ่มสารเคมี ซึ่งส่งผลต่อความสวยงามตามธรรมชาติของกล้วยไม้และอายุการปักแจกันที่สั้นลง

รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งออกอีกด้วย

 

 

        นอกจากนี้ยังมีการแย่งตลาดส่งออกกล้วยไม้ที่สำคัญ

  ของไทยไปด้วย ได้แก่ ประเทศไต้หวันที่มาแย่งตลาดประเทศญี่ปุ่น

  จากไทยไป ซึ่งกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของไทยค่อนข้างมาก

  ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

  สหกรณ์​มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกล้วยไม้ขึ้นมา

  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ

  เพิ่มมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยในตลาดโลก

 

             อย่างไรก็ตาม สินค้าไม้ดอกไม้ประดับของไทยยังมีศักยภาพในการส่งออก

  เนื่องจากไทยมีจุดได้เปรียบจากภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศที่ดี

  การผลิตที่มาตรฐาน นอกจากนี้ไทยมีความสามารถพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับใหม่ๆ

  ที่มีความสวยงามและเป็นที่ต้องการของตลาด ที่สำคัญการที่ไทยมี

  FTA (Free Trade Area) หรือเขตการค้าเสรีด้านภาษี ที่ช่วยปลดล็อค

  ข้อจำกัดทางการค้าต่างๆโดยเฉพาะกำแพงภาษีศุลกากร 

  ส่งผลให้สินค้าไม้ดอกไม้ประดับทุกรายการของไทยที่ส่งไปขายในกลุ่มประเทศคู่ค้า

  FTA  17 ประเทศ เช่น อาเซียน 9 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เป็นต้น ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

                                                                                      เหลือเพียงอินเดียที่ยังคงภาษีนำเข้าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับบางรายการไว้

                                                                                      เช่น ดอกกุหลาบและกิ่งชำ มอสและไลเคนในอัตราภาษีที่ 5% ดอกกล้วยไม้ในอัตราภาษีที่ 60%  


 

             หลายคนอาจจะมองว่าการจะส่งออกกล้วยไม้นั้นมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องจดทะเบียนหลายอย่าง ในบทความนี้

เราจะมาสรุปขั้นตอนทั้งหมดให้ผู้ที่ต้องการส่งออกดอกกล้วยไม้ได้มองเห็นภาพและเข้าใจขั้นตอนอย่างเป็นระบบ   ก่อนอื่นผู้สนใจส่งออก ต้องลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก ( e-Paperless ) กับทางกรมศุลกากรก่อน

   ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางการค้าของแต่ละประเทศ ว่าสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีขาเข้าได้หรือไม่

เพื่อใช้ในการขอหนังรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า โดยผู้ส่งออกต้องขึ้นทะเบียนกับทางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หรือหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีขอ Form C/O ทั่วไป

   จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร (ผลลำไยสด, กล้วยไม้สด) ไปนอกราชอาณาจักร โดยสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียน

ได้ที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร  เพื่อใช้ในการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate)

   ตรวจสอบเงื่อนไขและกฎระเบียบในการนำเข้าของแต่ละประเทศ รวมถึงการขอใบอนุญาตนำเข้าจากประเทศปลายทาง

   ทำการจองระวางขนส่งสินค้าโดยสามารถติดต่อผ่านทางตัวแทนขนส่งสินค้าหรือ Freight Forwarder

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการผ่านพิธีการศุลกากร (e-Customs)

   เมื่อดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อย ทางตัวแทนขนส่งสินค้าหรือ Freight Forwarder จะส่งเอกสารจำเป็น

ที่เกี่ยวข้องไปยังประเทศปลายทางเพื่อใช้ในการเตรียมดำเนินพิธีการขาเข้าต่อไป  

 

               หากผู้ส่งออกมีความเข้าใจในเงื่อนไขการส่งออก และมีการจัดเตรียมเอกสารรวมทั้งการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานต่าง ๆ

ได้ครบถ้วน ก็จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินพิธีการศุลกากร รวมทั้งการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชลงได้

บริษัท โกลบอล รีไลอันซ์ ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จำกัด (GRT Cargo) ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ยินดีให้คำแนะนำและ

พร้อมดูแลผู้ที่มีความสนใจส่งออกสินค้าดอกกล้วยไม้ตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสารที่สำคัญ การจองระวางขนส่งสินค้า

จนกระทั่งการดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งออกของผู้ส่งออกลง โดยเรามีพันธมิตรสายการบิน

ที่หลากหลายพร้อมให้บริการครอบคลุมทุกเส้นทางบินทั่วโลก เพื่อช่วยผลักดันให้สินค้ากล้วยไม้ของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน  

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้