สิทธิประโยชน์ทางการค้าคืออะไร มีผลอย่างไรกับธุรกิจส่งออก

Last updated: 23 Jun 2021  |  7908 Views  | 

สิทธิประโยชน์ทางการค้าคืออะไร มีผลอย่างไรกับธุรกิจส่งออก

สิทธิประโยชน์ทางการค้า

 
สิทธิประโยชน์ทางการค้า คือ สิทธิของสินค้าส่งออกของไทยภายใต้ระบบ GSP, GSTP, CEPT โดยจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีศุลกากรขาเข้าในกลุ่มประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งจากสิทธิประโยชน์ทางการค้าจะทำให้สินค้าของไทยมีราคาถูกลง จูงใจให้ลูกค้าสินค้าของไทยในต่างประเทศเกิดความต้องการในสินค้าของไทยเพิ่มมากขึ้นจนสินค้าของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

 

GSP

Generalized System of Preferences – GSP เป็นระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศพัฒนาแล้ว ได้ตกลงลดอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าแก่สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการที่นำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยด้วย โดยกลุ่มประเทศผู้ให้สิทธิได้แก่ สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ฮังการี โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก บัลแกเรีย รัสเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

 

GSTP

Global System of Trade Preferences Among Developing Countries – GSTP เป็นระบบสิทธิพิเศษทางการค้าที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยรวม 48 ประเทศ ได้ทำข้อตกลงระหว่างกัน โดยให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีศุลกากรขาเข้าแก่สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่นำเข้าระหว่างกัน โดยลดอัตราภาษีลงร้อยละ 2.5 – 100

 

CEPT

Common Effective Preferences Tariff – CEPT เป็นระบบสิทธิพิเศษทางภาษีโดยใช้ภาษีศุลกากรขาเข้าในอัตราที่เท่ากันภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน โดยการลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา 

 

การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

หากผู้ประกอบการส่งสินค้าออกตรวจสอบแล้วว่าสินค้าที่จะส่งออกไปนั้นได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า จะต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin – C/O) ได้แก่ Form A, Form GSTP, Form D จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งให้กับลูกค้าผู้นำเข้าสินค้าปลายทางเพื่อใช้แสดงต่อศุลกากรขอลดอัตราภาษีอากรขาเข้าภายใต้ระบบ GSP, GSPT, CEPT ตามลำดับ โดยสินค้าที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นสินค้าที่ถูกกำหนดไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่ได้รับสิทธิเท่านั้น และจะสินค้านั้นจะต้องผลิตและส่งออกจากประเทศต้นทางที่ได้รับสิทธิตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1.         หลักเกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้า (Origin Criteria) เป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศต้นทางที่ได้รับสิทธิทั้งหมด หรือเป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ต้องมีสัดส่วนของวัตถุดิบนำเข้าไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละระบบ

2.        การขนส่งโดยตรง (Direct Consignment) สินค้าจะต้องถูกขนส่งโดยตรงจากประเทศต้นทาง ไปยังประเทศผู้ให้สิทธิทางการค้า

3.        หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ได้แก่ Form A, Form GSTP, Form D ซึ่งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 

บริษัท โกลบอล รีไลอันซ์ ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จำกัด ในฐานะตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการดำเนินการขอเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการดำเนินพิธีการศุลกากร รวมถึงหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อให้ทุกการส่งออกกลายเป็นเรื่องง่าย

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ผ่าน Contact us

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy