การส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี

Last updated: 2 Feb 2022  |  6227 Views  | 

ส่งออกมังคุดไปเกาหลี

การส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี


            ในปัจจุบันเกาหลีอนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากไทยได้เพียง 6 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด สับปะรด กล้วย และมะพร้าว

ซึ่งมะม่วงและมังคุดนั้น จะมีขั้นตอนและเงื่อนไขที่พิเศษกว่าผลไม้ชนิดอื่น ๆ ทาง GRT CARGO ได้เคยเขียนบทความสรุปเกี่ยวกับการส่งออกมะม่วงไปแล้ว

หากใครสนใจสามารถศึกษาได้จากบทความเรื่อง อยากส่งมะม่วงอบไอน้ำไปเกาหลีต้องทำอย่างไร สำหรับบทความนี้ เราจะมาอธิบายขั้นตอนและเงื่อนไขในการส่งออกผลมังคุดสดไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งการส่งออกนั้นจะมีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เรามาดูกันเลย

 

ทางประเทศเกาหลีได้อนุญาตให้นำเข้าผลมังคุดสดจากประเทศไทยได้ โดยมีเงื่อนไขว่า

 

1.      จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปประเทศเกาหลี หมายเลขทะเบียน KR-1-XX-XXX โดยสามารถยื่นคำร้อง (แบบฟอร์ม สมพ.5) ได้ ที่กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ผ่านทาง E-mail : rcgdoa@gmail.com (หนังสือจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก)เอกสาร2.       ผลมังคุดสดที่จะนำเข้ามายังประเทศเกาหลีนั้นจะต้องมาจากสวนที่ได้รับการตรวจรับรอง (GAP) และ

3.       โรงคัดบรรจุจะต้องได้รับการรับรอง (GMP) โดยสวนและโรงคัดบรรจุจะต้องขึ้นทะเบียนกับทาง National Public Procurement Office (NPPO)  

          โดย NPPO จะจัดส่งรายชื่อสวนและโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่อ National Plants Quarantine Service of Korea นอกจากนั้นผลมังคุดสดที่จะนำเข้าไปยังประเทศเกาหลีจะต้องผ่านการรม “สารเมทิลโบรไมล์” ในอัตรา 32 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า ในสภาวะบรรยากาศปกติ โดยความเข้มข้นของเมทิลโบรไมล์ต้องไม่ต่ำกว่า 26 และ 19 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายหลังจากการรมมังคุดไปแล้วนาน 30 นาทีและ 2 ชั่วโมงตามลำดับ

          เพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ที่อาจจะติดมากับผลมังคุดได้ โดยต้องทำการรมในโรงรมเมทิลโบรไมล์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น  เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรจะทำการสุ่มตัวอย่างผลมังคุดสดร้อยละ 2 จากจำนวนผลมังคุดสดที่จะส่งออกทั้งหมดเพื่อตรวจหาศัตรูพืช หากตรวจไม่พบศัตรูพืชรอดชีวิต เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือ Phytosanitary certificate ให้ เพื่อใช้ประกอบการส่งออก


            สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกผลมังคุดสดไปยังประเทศเกาหลีนั้น จะต้องเข้าร่วม “โครงการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี” ซึ่งจะเปิดให้เข้าร่วมโครงการปีละหนี่งครั้ง โดยมีระยะเวลาในการปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกมังคุดไปประเทศเกาหลีจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม และยื่นสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น 

โดยเอกสารประกอบที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่

1.       ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี” (แบบ ก.ก. 1-1 ถึง 1-5)

2.       สำเนาหนังสือรับรองโรงคัดบรรจุสินค้าที่ออกให้โดยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อใช้บรรจุผลมังคุดสดเพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมรับรองสำเนา

3.       หนังสือรับรองโรงคัดบรรจุ (GMP) พร้อมรับรองสำเนา

4.       หนังสือรับรองโรงรมเมทิลโบรไมล์

5.       หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (กมพ. 21.1)

6.       สำเนาทะเบียนรายชื่อสวนมังคุด (GAP) พร้อมรับรองสำเนา

7.       หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

8.       สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และผู้ยื่นคำร้อง
      
 โดยสามารถยื่นเอกสารทั้งหมดได้ที่ กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร อีเมล์ pq.doaofficial@gmail.com และ rcgdoa@gmail.com

 

            GRT CARGO มีทีมงานที่มากประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำพร้อมข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดตที่สุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการส่งออกที่สำคัญ การจองระวางสินค้า รวมไปถึงการดำเนินพิธีการศุลกากร หากผู้ประกอบการส่งออกต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อ GRT CARGO ได้ที่ ติดต่อเรา หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 095-820-4463   นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปศึกษาบทความอื่น ๆที่น่าสนใจที่เว็บไซต์ของเรา www.grtcargo.com  และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook page : GRT Cargo

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy