การส่งออกทุเรียนสด

Last updated: 23 Feb 2022  |  22310 Views  | 

การส่งออกทุเรียน

 “ทุเรียน” ได้รับฉายาว่าเป็น ราชาแห่งผลไม้ (King of fruits) เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 10 - 46 องศาเซลเซียส มีจำนวนปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายตัวของฝนดี ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงประมาณ 75 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์   ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 จึงเรียกได้ว่า ทุเรียน เป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Tropical fruits หรือกลุ่มผลไม้ในเขตร้อนชื้น (ฝรั่ง ลองกอง ลิ้นจี่ ทุเรียน เสาวรส เงาะ และมังคุด) และทุเรียน ถือว่าเป็นผลไม้สำคัญของประเทศไทยที่นอกจากบริโภคในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งออกทำรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีจำนวนมาก โดยมีตลาดหลักที่สำคัญ คือ จีน ฮ่องกง และเวียดนาม โดยสามารถจำแนกกลุ่มทุเรียนและผลิตภัณฑ์ส่งออกได้ 4 รายการ ได้แก่ ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนอบแห้ง และทุเรียนกวน

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดหลักการในการส่งออกทุเรียนไว้ ดังนี้

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

1. ผู้ส่งทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร จะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่ง
ทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร ไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด และกรมวิชาการเกษตร
แจ้งบัญชีรายชื่อ และหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสดให้กรมศุลกากรทราบเพื่อประกอบ
การส่งออก

2. ผู้ส่งออกจะต้องติดป้ายหรือฉลาก หรือประทับข้อความ โดยระบุข้อความต่อไปนี้ เป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ

 (1) ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก

 (2) ชื่อพืชและพันธุ์

 (3) ชั้นและน้ำหนักของสินค้า และ

 (4) ประเทศผู้ผลิต


3. ผู้ส่งออกรายงานการส่งทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมวิชาการเกษตร
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด


4. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือการส่งออกโดยมิใช่การค้าหรือเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควร

 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ : 0810.60.00

ควบคุมโดย : 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสนค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 91) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2542

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรพ.ศ. 2556 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556

เหตุผล : เพื่อให้การส่งผลทุเรียนสดออกไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

-กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)

-กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้มีอำนาจอนุญาต : กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตามบัญชีรายชื่อผู้ส่งออก ที่กรมวิชาการเกษตรแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ 

https://www.moc.go.th/index.php/flower-service-all-6/item/42-510-c9799-copy-copy-copy-copy-copy.html

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy